Disclaimer

Op de site van MIR Sportmarketing, verder genoemd: ‘de site’ zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site besteden is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten verder genoemd: ‘de informatie’ op de site onvolledig, onjuist of niet actueel is. Wij kunnen u ten aanzien hiervan geen garanties geven.

De informatie op de site wordt door ons regelmatig aangevuld en gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Hoewel het ons inziens voor zich spreekt, wijzen wij u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MIR Sportmarketing BV. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie online of in een elektronisch (computer)netwerk. Bij constatering van overtreding worden juridische stappen ondernomen.

Gezien het voorgaande sluit MIR Sportmarketing BV dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.

Ā© copyright 2021, MIR Sportmarketing BV